top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de camping Braunlage GmbH per 18.02.2022.

 

Lees deze voorwaarden goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan ​​bij de voorbereiding van uw reis naar Camping Braunlage.

 

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Camping Braunlage GmbH (hierna te noemen “Campingplatz Braunlage”) verhuurt de overeengekomen standplaats (tent, stacaravan, caravan, vaste kampeerplaats, seizoensplek) of huuraccommodatie met de overeengekomen uitrusting voor de overeengekomen verblijfsduur aan de gast. Deze algemene handels- en boekingsvoorwaarden (hierna te noemen “AV”) zijn van toepassing op huurovereenkomsten voor de huur van parkeerplaatsen of huuraccommodaties en alle overige dienstverlening aan de gast (en zijn bezoekers, zie 9.) in deze context. Tijdens zijn verblijf dient de gast zich te houden aan het daar geplaatste campingreglement.

 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST:

2.1 De prijzen zijn momenteel beschikbaar op de website van camping Braunlage. Andere prijslijsten zijn niet geldig en geven alleen richtlijnen (brochures en internetportalen van externe providers).

2.2 de prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

2.3 Met de boeking biedt de gast camping Braunlage het afsluiten van een overeenkomst aan voor de opgegeven periode en voor het opgegeven aantal personen. Afhankelijk van de beschikbaarheid ontvangt de gast een boekingsbevestiging van camping Braunlage, hetzij per e-mail, hetzij persoonlijk ter plaatse. De overeenkomst tussen camping Braunlage en de gast komt tot stand wanneer de gast de (aan)betaling betaalt of wanneer de gast de boekingsbevestiging ontvangt of wanneer de gast camping Braunlage betreedt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

2.4 Alleen de in de reservering genoemde personen zijn gerechtigd gebruik te maken van de overnachtingsaccommodatie. De maximale bezetting voor het betreffende type accommodatie mag niet worden overschreden. Kinderen en baby's tellen mee als volwassenen (zie groepsreizen).

2.5 Jongeren onder de 18 jaar mogen niet zonder begeleider op vakantie op de camping. Toezichthouders zijn wettelijke voogden of personen die onder toezicht staan ​​van de wettelijke voogd(en).

2.6 Bij het boeken van opties, zoals een extra ruimte voor een tent, paviljoen, voertuig, aanhangwagen, moet de gast rekening houden met de geselecteerde ruimtegrootte. Informeer bij twijfel bij camping Braunlage voordat u boekt.

2.7 Indien een derde partij met uw toestemming voor de gast heeft geboekt, is deze hoofdelijk aansprakelijk jegens camping Braunlage voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

2.8 Onze staanplaatsen zijn niet beschikbaar als hoofd- of tweede verblijf. Seizoensgasten tot een verblijf van 6 maanden zijn welkom, prijzen in overleg.

2.9  Bij het boeken van twee kampeerplekken naast elkaar, is op last van de brandweer, minstens 5m afstand aan te houden tussen de twee kampeervoertuigen. Het is daarom niet toegestaan om meerdere voertuigen, waarin overnacht wordt, op 1 plek te zetten. 

2.10 Het doorverkopen, onder-/onderverhuren of bemiddelen van geboekte accommodatie is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.11 Aanbiedingen van camping Braunlage tot het sluiten van een overeenkomst zijn onder voorbehoud en vrijblijvend. Camping Braunlage kan naar eigen inzicht weigeren een huurovereenkomst met een gast aan te gaan.

 3. CONTRACTWIJZIGINGEN:
3.1 Wijziging van kampeerplaats is alleen toegestaan ​​met toestemming van Camping Braunlage.

3.2 Wijzigingen of omboekingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de periode of het aantal personen, zijn mogelijk tot 5 dagen voor aankomst. Boekingen met een aanbetaling kunnen alleen voor hetzelfde kalenderjaar worden omgeboekt. Wijzigingen vanaf 5 dagen voor aankomst worden beschouwd als een annulering. In het geval van een omboeking of annulering, neem direct contact op met Camping Braunlage.

 4. BETALINGEN EN VERVALDATUM:

4.1 Niet-overdraagbare betalingen zonder duidelijk doel (contractpartner, reserveringsnummer, reserveringsdatum) of gebundelde betalingen voor meerdere boekingen zijn niet gewenst en worden geretourneerd en worden als onbetaald beschouwd (zie groepsreizen).

4.2 De prijzen voor ondersteunende diensten (zoals fietsverhuur, GPS-apparaten, massages en alle andere claims die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld als onderdeel van de overnachtingsprijs) zijn meestal onmiddellijk opeisbaar. Bij niet tijdige betaling is Camping Braunlage gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarna de gast de kamer/plaats dient te verlaten.

4.3 De gast kan alleen verrekenings- en retentierechten doen gelden indien de onderliggende tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

4.4 Contant in euro's, bankoverschrijvingen en EC-kaarten worden ter plaatse geaccepteerd. Geen creditcards. Andere betaalmiddelen zijn alleen toegestaan ​​met toestemming van de camping.

 

5. GROEPEN:
5.1 Elke groep dient een contactpersoon aan te wijzen; Deze moet een volledige namenlijst met adressen en geboortedata overleggen.

5.2 Camping Braunlage heeft het recht om op elk moment het contract te herroepen in geval van onjuiste informatie over groepsreizen. Let op de inhouding van kosten (borg).

5.3 Restitutie voor groepsboekingen zonder goedkeuring kan tot 30 dagen duren.

5.4 In bijzondere gevallen kan Camping Braunlage een borg in rekening brengen (bijvoorbeeld groepsreizen). Camping Braunlage behoudt zich het recht voor om om andere redelijke redenen een borg in rekening te brengen. Als er een borgsom is betaald, kan camping Braunlage deze met name in de volgende gevallen inhouden: de gast verlaat het gehuurde te laat, het gehuurde is beschadigd of vervuild, niet alleen onbeduidende overtredingen van de campingregels, bijv. B. Verstoring.

 

6. DAGGASTEN:

Daggasten dienen zich bij het betreden van het kampeerterrein bij de receptie te melden en bij de receptie de daarvoor bestemde vergoeding te betalen. De actuele prijslijst is van toepassing. Daggasten zijn zonder uitzondering niet toegestaan ​​als er geen familieleden of vrienden op de camping op vakantie zijn. De algemene voorwaarden en het campingreglement zijn ook onverkort van toepassing op de dagelijkse bezoeker en diens begeleider.

 7. ANNULERING, INTREKKING EN NIET-ACCEPTATIE DOOR DE GAST:

7.1 De gast heeft het recht om de boeking te annuleren. In uw eigen belang en om misverstanden te voorkomen, dient de herroeping vooraf schriftelijk (per e-mail, niet per mobiele telefoon/boodschapper) te worden gemeld. De ontvangst van de herroepingsverklaring door ons is bepalend voor het tijdstip van herroeping. Als u zich terugtrekt uit het contract, kunnen we redelijke annuleringskosten in rekening brengen volgens de volgende tabel:

7.2 Kampeerplekken en Boomtent:

  1. Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

  2. Bij annulering tussen 3 en 14 dagen voor aankomst, wordt 30% van het bedrag in rekening gebracht. 

  3. Bij annuerling 3 dagen voor aankomst of bij niet op komen dagen, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. 

7.3 Seizoenplekken: 

  1. Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

  2. Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor aankomst, wordt er 50,00€ in rekening gebracht. 

  3. Bij annulering 7 dagen voor aankomst wordt er 100,00€ in rekening gebracht. 

7.3 Safaritenten: 

Voor de annuleringsvoorwaarden voor de safaritenten verwijzen wij u door naar https://www.vodatent.nl/over-vodatent/algemene-voorwaarden. 

 

7.4 Als de geboekte aankomstdatum zonder uw bericht wordt uitgesteld of als u eerder vertrekt, kan uw overnachting de volgende dag aan iemand anders worden gegeven. Het in gebruik nemen van een onbezette overnachtingsplek door camping Braunlage betekent niet dat er voor een vervangende huurder wordt gezorgd zolang deze gast op een andere staanplaats van hetzelfde type had kunnen worden ondergebracht.

7.5 Indien de gast het gebruik voor het einde van de overeengekomen huurperiode afbreekt, wordt de evenredige huursom niet gerestitueerd. Camping Braunlage moet echter worden gecrediteerd met de waarde van de bespaarde kosten, zoals pro rata elektriciteitskosten per dag, evenals de voordelen die het verkrijgt uit ander gebruik (§ 537 lid 1 S. 2 BGB), tenzij de gast verantwoordelijk is voor de beëindiging van het gebruik.

7.6 Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek vindt er geen restitutie plaats van een evenredig bedrag van de betaalde borg, tenzij opzet of grove nalatigheid van camping Braunlage het vroegtijdig vertrek heeft veroorzaakt.

7.7 Er bestaat geen wettelijk recht op levering van elektriciteit. Elektriciteit kan alleen geleverd worden als er een aansluitmogelijkheid is.

8. BUITENGEWONE INTREKKING, BEINDIGING, UITSLUITING, VERBOD VAN DE CAMPING:

8.1 Camping Braunlage heeft het recht om zich buitengewoon uit het contract terug te trekken om een ​​materieel gegronde reden, bijvoorbeeld als - overmacht of andere omstandigheden waarvoor Camping Braunlage niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken. Bovendien, als overnachtingsaccommodatie verwijtbaar is voorzien van misleidende of valse informatie over materiële contractuele feiten, b.v. B. persoonlijke gegevens van de gasten, groepsreizen, maatgegevens voor voertuigen/aanhangers, gewichtsgegevens voor stacaravans zijn geboekt; Er zijn in het verleden al fictieve reserveringen gemaakt of Camping Braunlage heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van Camping Braunlage in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit in de controle of organisatorische zin is. gebied van de camping Braunlage, zoals het lidmaatschap van de gast bij een extremistische organisatie.

8.2 Bij de uitoefening van het huisrecht kan het campingpersoneel de toegang weigeren, van het terrein verwijderen of een permanent huisverbod uitvaardigen en handhaven indien dit noodzakelijk blijkt voor de handhaving van de veiligheid, het terreinreglement en de algemene voorwaarden. Als de vervuiler niet kan worden geïdentificeerd, wordt de hele groep/familie van de accommodatie-optie(s) getroffen.

8.3 Camping Braunlage heeft het recht om het contract zonder opzegtermijn om gegronde redenen (artikel 569 van het Duitse Burgerlijk Wetboek) te beëindigen om de site-reglementen en algemene voorwaarden te handhaven. In het bijzonder indien de gast tijdens zijn verblijf andere gasten of het personeel beledigt of in gevaar brengt, de rust en orde verstoort, vijandige of anderszins discriminerende opmerkingen maakt of zich gedraagt, opzettelijk de inventaris van het terrein of de apparatuur vernietigt, beschadigt of verwijdert (diefstal) , misbruik van elektriciteit, zoetwater- of rioleringsinfrastructuur, illegaal drugsgebruik, onder invloed is van alcohol, gebruikt voor de uitoefening van een commerciële activiteit en/of indien hij zich op een andere manier in strijd met de overeenkomst gedraagt. Dit geldt in het bijzonder voor overtredingen van voorschriften van de Wet Infectiebescherming als gevolg van b.v. B. de coronapandemie.

8.4 In deze gevallen bestaat geen recht op restitutie van de betaalde (evenredige) vergoeding en/of de waarborgsom (zie c. ). Tenzij de gast bewijst dat de camping minder schade heeft geleden dan de gedane betaling.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID:

9.1 De gast aanvaardt aansprakelijkheid, in het bijzonder jegens derden in het geval van ondeskundige stroomaansluitingen. Bij schade veroorzaakt door de hem toebehorende gasinstallaties. Bij schade aan objecten, faciliteiten, natuur en omgeving van de camping. In geval van verstoppingen in toiletten.

9.2 Gebruik van de camping en zijn faciliteiten is op eigen risico.

9.3 Buiten schuld aansprakelijkheid van camping Braunlage en/of haar medewerkers (hierna camping genoemd) voor initiële materiële gebreken aan het gehuurde is uitgesloten. Bovendien kan de gast (zijn familie en bezoekers) alleen schadevergoeding van de camping eisen als de camping zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld of als de camping door schuld essentiële contractuele verplichtingen heeft geschonden; in het laatste geval is de aansprakelijkheid van de camping voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Voorbeelden waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard: stroomstoringen, storm- en weersschade, wateroverlast en bliksem- of hagelschade. Bij inbraak of diefstal. Bij het verplaatsen van caravans om gevaar te voorkomen

9.4 Klachten met betrekking tot de standplaats of huuraccommodaties dienen door de gast direct aan de camping te worden gemeld. Het melden van gebreken is uitgesloten indien deze tijdens het verblijf van de gast niet rechtstreeks aan de camping zijn gemeld. Voor het verhelpen van het gebrek moet een redelijke termijn worden gesteld.

 

10. GEBRUIKSVOORWAARDEN GAST-WIFI:
10.1 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw en onze rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van onze Gast-WLAN Toegang.
10.2 Wij bieden u gratis toegang tot het internet in de vorm van WLAN-toegang ("Hotspot") op onze Camping voor uw gebruik. De beschikbaarstelling van de hotspot is afhankelijk van onze respectievelijke technische en operationele mogelijkheden. Er bestaat geen recht op een functionerende hotspot of een specifieke lokale dekking van de hotspot. Bovendien garanderen wij niet, dat de hotspot zonder storingen of onderbrekingen kan worden gebruikt. Evenmin kunnen wij transmissiesnelheden garanderen. Wij behouden ons het recht voor, de toegang tot de hotspot zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te beperken of te beëindigen in geval van noodzakelijke technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Er bestaat geen recht op het gebruik van bepaalde diensten via de hotspot. In het bijzonder kan poortblokkering plaatsvinden. In de regel wordt het surfen op internet en het verzenden en ontvangen van e-mails mogelijk gemaakt.
10.3 Wij bieden ons gasten-WLAN alleen aan bezoekers van onze camping aan. Het is geen openbaar toegankelijke telecommunicatiedienst, maar een interne WLAN voor gasten van onze camping. Bij het inloggen op het WLAN-netwerk worden deze algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd. Er bestaat geen recht op gebruik van de hotspot. Het staat ons vrij de toegang tot de hotspot te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beperken of te beëindigen. 
10.4 U bent verplicht bij het gebruik van de dienst waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken. U bent verplicht de toepasselijke wetgeving na te leven bij het gebruik van onze hotspot.
Verdere verplichtingen die voortvloeien uit andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.
10.5 De dienst wordt gratis verstrekt.
10.6 Als gebruiker is het u verboden bij het gebruik van de hotspot handelingen te verrichten die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, inbreuk maken op de rechten van derden of in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. In het bijzonder zijn de volgende handelingen verboden
- het plaatsen, verspreiden, aanbieden en adverteren van pornografische inhoud, diensten en/of producten die in strijd zijn met de wetgeving inzake jeugdbescherming, gegevensbescherming en/of andere wetten en/of frauduleus zijn;
- het publiceren of beschikbaar stellen van inhoud die andere deelnemers of derden beledigt of belastert
- het gebruiken, aanbieden en verspreiden van inhoud, diensten en/of producten die wettelijk beschermd zijn of waarop rechten van derden rusten (bijv. auteursrechten) zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gekregen;
- het voor het publiek beschikbaar stellen van door het auteursrecht beschermde werken of andere handelingen in strijd met het auteursrecht, in het bijzonder het gebruik van zogenaamde "Internet filesharing netwerken" of file-sharing diensten.
Voorts zijn ook de volgende activiteiten verboden, los van een eventuele inbreuk op de wet, bij het plaatsen van eigen inhoud op de website van de dienstverlener en bij de communicatie met andere gebruikers (bijvoorbeeld door het versturen van persoonlijke berichten, door deelname aan discussieforums, enz:)
- het verzenden van meer dan gemiddelde hoeveelheden gegevens en in het bijzonder het langdurig verzenden van dergelijke hoeveelheden gegevens;
- het hosten van een webserver of andere servers door gebruik te maken van een hotspot van de dienstverlener
- het wijzigen van de standaard DNS-servers in de netwerkinstellingen van de hotspot van de dienstverlener;
- het verzenden van junk- of spammails en kettingbrieven
- de verspreiding van virussen, Trojaanse paarden en andere schadelijke bestanden
- de verspreiding van onzedelijke, beledigende, seksueel getinte, obscene of lasterlijke inhoud of communicatie, alsmede inhoud of communicatie die racisme, fanatisme, haat, fysiek geweld of illegale handelingen kan bevorderen of ondersteunen (in elk geval expliciet of impliciet);
- andere gebruikers of derden te verzoeken wachtwoorden of persoonsgegevens bekend te maken voor commerciële of onwettige doeleinden.
Het is u ook verboden enige actie te ondernemen die de goede werking van onze hotspot kan verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van een onevenredige belasting op onze systemen.
10.7 Wij kunnen te allen tijde uw toegang tot de hotspot tijdelijk of permanent blokkeren indien er concrete aanwijzingen zijn dat u deze Gebruiksvoorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving schendt of heeft geschonden of indien wij een ander gerechtvaardigd belang hebben om u te blokkeren.
10.8 Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor alle handelingen die u verricht in verband met het gebruik van internet via onze hotspot. U dient ons op eerste verzoek te vrijwaren tegen alle vorderingen die derden tegen ons instellen wegens schending door de gebruiker van wettelijke bepalingen, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheidsrechten, auteurs- en merkrechten) of contractuele verplichtingen, verklaringen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging (advocatenkosten en gerechtskosten ter hoogte van het wettelijke bedrag). In geval van aanspraken in de zin van artikel 10, lid 2, bent u verplicht onmiddellijk en volledig mee te werken aan de opheldering van de feiten en ons de daarvoor benodigde informatie op passende wijze te verstrekken.

11. ALGEMENE BEPALINGEN:

11.1 Alle voorgaande voorwaarden verliezen hun geldigheid bij publicatie.

11.2 De eventuele onwerkzaamheid van een of meer van de bovenstaande bepalingen laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

11.3 Wij behouden ons het recht voor om zet/druk of andere fouten te corrigeren.

11.4 Afwijkende en/of aanvullende afspraken vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke (e-mail)bevestiging van Camping Braunlage.

Wij wensen u een prettige verblijf.

bottom of page