top of page

Campingreglement

Campingregels - 15.11.2022

Beste campingvrienden, we zijn blij dat u voor onze camping hebt gekozen en wensen u een aangenaam verblijf.

Onze camping is het hele jaar geopend. Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om uw verblijf aangenaam en ontspannen te maken, vragen wij u de volgende campingregels in acht te nemen:

1. AANKOMST:

Toegang tot de camping is alleen toegestaan na aanmelding bij de receptie. Bij registratie kan er worden gevraagd om een legitimatiebewijs, het gastenblad moet worden ingevuld en ondertekend. Dit geldt ook voor kortdurende bezoekers. Jongeren tot 16 jaar moeten bij hun inschrijving de schriftelijke toestemming van hun wettelijke voogd overleggen als ze alleen reizen. Iedere gast bevestigt dit campingreglement zowel bij het betreden van de camping als bij zijn inschrijving - collectieve inschrijving voor het hele gezin door de gemachtigde of inclusief begeleider(s) - zonder herkenning van enige uitzondering. Het campingreglement hangt bij de receptie en is te allen tijde op te vragen via internet. Een contractuele relatie komt uitsluitend tot stand tussen de aanvrager zelf en de geregistreerde reisgenoten die door hem als vertegenwoordiger zijn geregistreerd en Campinplatz Braunlage GmbH, am Campingplatz 1, 38700 Braunlage, hierna CAMPING BRAUNLAGE genoemd. Het campingreglement geldt dus zowel voor de aanvrager zelf als voor de door hem aangemelde reisgenoten en hij zorgt ervoor dat alle medereizigers hiervan op de hoogte zijn. Voor het gebruik van de camping worden verblijfskosten, onkosten en toeristenbelasting in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst, die bij de receptie hangt. Wanneer hierna de GAST wordt genoemd, worden de aanvrager en al zijn reisgenoten bedoeld (familie, kinderen, begeleiders) evenals de bezoekers die aan hem kunnen worden toegeschreven, inclusief degenen die onder punt 2 vallen.

2. GASTEN/BEZOEKEN:

Dagbezoekers dienen zich bij het betreden van het kampeerterrein bij de receptie te melden en bij de receptie de daarvoor bestemde vergoeding te betalen. De actuele prijslijst is van toepassing. Dagbezoekers zijn zonder uitzondering niet toegestaan als er geen familieleden of vrienden op de camping op vakantie zijn. De algemene voorwaarden en het campingreglement zijn ook van toepassing op de dagelijkse bezoeker en diens begeleider.

 

3. VOERTUIGEN:

Auto's en motoren dienen zo naast de tent of caravan te worden geparkeerd, dat ze passerende voertuigen met aanhangers en de buren niet hinderen. Ook al is de staanplaats er tegenover of ernaast vrij, de auto mag daar NIET geparkeerd worden, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van CAMPING BRAUNLAGE. Mocht de auto op een andere plek worden geparkeerd, dan dient er minimaal één persoon bij de auto te blijven staan zodat deze direct kan worden verwijderd mocht een andere gast de plek oprijden. Per staanplaats is slechts één auto toegestaan. Er zijn parkeerplaatsen voor meerdere auto's. Vraag ons hiernaar. Over het algemeen geldt op het gehele kampeerterrein een snelheidslimiet van 10 km/u (loopsnelheid). Meerdere keren per dag in- en uitrijden is niet toegestaan. Voetgangers hebben voorrang op alle soorten gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen op de hele camping.

 

4. GELUID, STILTE:

Houd rekening met de andere campinggasten en vermijd storende geluiden. Met name radio's, televisies, muziekinstallaties en muziekinstrumenten, enz. dienen zodanig te worden gebruikt dat de buren niet worden gestoord. Van 22.00 uur tot 8.00 uur geldt er nachtrust. Gedurende deze tijd is het verboden om met voertuigen van welke aard dan ook over de camping te rijden. In overleg met CAMPING BRAUNLAGE is het mogelijk om bij aankomst of vertrek van en naar de plek te rijden. Sportieve activiteiten, met name balspelen, zijn tijdens de rustperiode niet toegestaan. Voetballen op de camping is over het algemeen alleen toegestaan na goede afstemming op de daarvoor bestemde plaatsen. De snelheidslimiet van 10 km/u op het plein geldt ook voor fietsen, scooters, rolschaatsen, etc.

 

5. VEILIGHEID/GEVAREN:

Het is niet toegestaan om op de camping greppels te graven of uw staanplaats volledig te omheinen. Zorg ervoor dat niemand in gevaar komt door haringen, tentkoorden of andere kampeeraccessoires. Geef bronnen van gevaar die moeilijk te identificeren zijn, duidelijk aan met markeringen. Spanlijnen, touwen, koorden en dergelijke mogen alleen tussen bomen, palen of andere bevestigingspunten worden bevestigd als over de gehele lengte een hoogte van ten minste 1,80 m boven de grond wordt aangehouden, ook in beladen/opgehangen toestand. Voor vertrek dienen de scheerlijnen, touwen, koorden verwijderd te worden. 

 

6. NETHEID:

Sanitaire voorzieningen: Wij verzoeken u de sanitaire voorzieningen niet met vuile schoenen te betreden en schoon achter te laten. Kinderen onder de 6 jaar mogen de faciliteiten alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Gemeenschappelijke ruimtes: Laat geen persoonlijke bezittingen of etenswaren achter.

 

7. AFVALVERWIJDERING:

Ons afvalconcept is gebaseerd op ecologische principes. Wij vragen u daarom het afval in de daarvoor bestemde container te deponeren. Als het om vuilniszakken gaat, vragen wij u deze alleen met een knoop weg te gooien, zodat dit niet leidt tot vuil en geurtjes. Grofvuil, elektronisch afval, chemicaliën, oplaadbare batterijen en dergelijke of afval dat normaal niet ontstaat bij het kamperen mag niet op de camping worden weggegooid, maar dient terug mee naar huis genomen te worden. Het is ook verboden om restanten of andere huishoudelijke vloeistoffen over de roosters van de waterbron te lozen.

 

8. BBQ/VUUR:

Kampvuren of open vuur en barbecueën met een geschikte grill zijn over het algemeen alleen toegestaan in gemarkeerde gebieden/plaatsen. Barbecues en vuur moeten te allen tijde onder toezicht staan, er moet minimaal één volwassene aanwezig zijn. Het vuur moet uiterlijk om 22.30 uur volledig en permanent gedoofd zijn. Het gebruik van brandversnellers van welke aard dan ook is zonder uitzondering verboden (vooral bij het grillen). Bij een verhoogd bosbrandniveau kunnen wij een barbecue- en vuurverbod uitvaardigen. Daarnaast is roken alleen toegestaan op uw eigen staanplaats en dienen sigarettenpeuken in een asbak te worden gedeponeerd.

 

9. SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID:

Bij schade aan de voorzieningen van de camping is degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Tegen hem worden vorderingen tot schadevergoeding ingediend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal of schade aan eigendommen van gasten door derden of voor verwondingen of ongevallen veroorzaakt door onszelf of derden. CAMPING BRAUNLAGE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, voor materiële schade alleen in geval van opzet of grove schuld. Ook bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Iedere aansprakelijkheid van CAMPING BRAUNLAGE voor personen of schade aan eigendommen waarvoor CAMPING BRAUNLAGE niet verantwoordelijk is en die veroorzaakt is door eigen schuld of door schuld van andere campinggasten is uitgesloten.

 

10. KINDEREN:

Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen. Bij onvoldoende toezicht zijn zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. Als kinderen deelnemen aan (eigen of door derden georganiseerde) evenementen, met of zonder aparte inschrijving, zoals boogschieten, reflectorwandelingen, gps-wandelingen, speurtochten, enz., ook al is het een gratis aanbod, dan doen ze dat op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. CAMPING BRAUNLAGE aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventuele verwondingen indien CAMPING BRAUNLAGE geen schuld heeft. Hetzelfde geldt voor de begeleidende personen die deelnemen. Let in dit verband ook op punt 17.

 

11. HUISDIEREN:

Alle meegebrachte huisdieren moeten worden geregistreerd en mogen alleen aangelijnd op de camping zijn, ook als het dier geen gevaar of onaanvaardbare verstoringen oplevert. Verontreinigingen door dieren, bijvoorbeeld het uitlaten van de hond, is niet toegestaan op de camping. Mocht dit toch gebeuren, dan moeten de verontreinigingen onmiddellijk door de eigenaar van het huisdier worden verwijderd. Dit geldt ook voor de aangrenzende velden, paden en weilanden. De bepalingen inzake geluidshinder zijn ook van toepassing op dieren. Voortdurende geluidsoverlast, bijv. door geblaf enz., is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de hond aangelijnd achter te laten voor of in de caravan/stacaravan/tent. De hondenbezitter dient in het zicht van de hond te blijven. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in het sanitairgebouw of in de kinderspeelruimte. Als de hond voor de caravan is aangelijnd, moet de lengte van de lijn zo worden gekozen dat het niet van de eigen plek naar de volgende plek of naar het pad kan gaan.

 

12. HUISRECHTEN:

De gast aanvaardt de regels van CAMPING BRAUNLAGE met alle gevolgen van dien bij het betreden van de camping. Bij de uitoefening van regels kunnen de directie en hun vertegenwoordigers personen weigeren (ook zonder motivering) of van het terrein verwijderen indien zij dit nodig achten voor de handhaving van de veiligheid en orde of een evenwichtig klimaat/sfeer op de camping. De instructies, in het bijzonder met betrekking tot het opzetten van motorvoertuigen, caravans, stacaravans, andere voertuigen en tenten, moeten zonder beperking en onmiddellijk worden opgevolgd. Verontrustende, zwaar dronken gasten en bezoekers mogen niet op de camping verblijven. De GAST stemt ermee in de camping zo snel mogelijk te verlaten op verzoek van de campinguitbater. Weggestuurde of niet-geaccommodeerde gasten hebben geen aanspraak op vergoeding, schadevergoeding of dergelijke als de maatregel te wijten is aan verwijtbaar gedrag van de gast. Als de weggestuurde gast weigert aan de verzoeken te voldoen, is de steun van de politie onvermijdelijk en noodzakelijk.

 

13. COMMERCILE PRAKTIJK:

Het uitoefenen van een (handels)handel op of vanaf de camping en tentoonstellingen zijn niet toegestaan. Het veelvuldig rijden van en naar de camping voor de bijbehorende commerciële activiteit buiten de camping is dan ook niet toegestaan.

 

14. VERTREK/AANKOMST:

Vertrek moet tussen 8:30 en 12:00 uur zijn, anders kunnen we een extra nachttarief in rekening brengen. Gelieve uw staanplaats in een schone staat achter te laten. U kunt tussen 14:00 en 18:30 uur arriveren. Voortijdig de kampeerplek betreden, is mogelijk na overleg en goedkeuring door CAMPING BRAUNLAGE en indien de staanplaats vrij is, maar hier bestaat geen recht op. Bij een aankomst voor 14.00 uur kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Aankomst na 18.30 uur moet worden overeengekomen met de campinguitbater of vooraf worden geïnformeerd. Aankomsten na 18.30 uur hebben daarom onze goedkeuring nodig. Reserveringen worden bewaard tot 19.00 uur op de dag van aankomst, daarna is er geen recht meer, tenzij de gast CAMPING BRAUNLAGE schriftelijk of telefonisch op de hoogte stelt van een vertraagde aankomst en CAMPING BRAUNLAGE dit accepteert.

 

15. ELEKTRISCHE EN GASINSTALLATIES:

De elektrische installaties die door de GAST worden aangesloten, moeten voldoen aan de geldende DIN/VDE-voorschriften en moeten op eigen kosten door de klant worden gecontroleerd. Op verzoek moet CAMPING BRAUNLAGE een passend bewijs leveren of overleggen van de operationele veiligheid van de elektrische systemen, maar vooral van de gasaansluitingen. Gasinstallaties en gaskachels moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen en regelmatig door de GAST worden onderhouden. De GAST is aansprakelijk voor eventuele schade. CAMPING BRAUNLAGE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor stroomstoringen en de gevolgen daarvan indien deze niet met opzet of door grove nalatigheid zijn veroorzaakt. In het geval van persoonlijk letsel is lichte nalatigheid voldoende.

 

16. VEILIGHEID:

Lopen en rijden op de paden is op eigen risico. CAMPING BRAUNLAGE is alleen aansprakelijk voor materiële schade in geval van grove schuld of opzet. Ook bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor persoonlijk letsel. We hebben veel bomen op de camping. Deze worden regelmatig gecontroleerd door de bevoegde autoriteit om mogelijke schade aan bomen in een vroeg stadium te identificeren. Toch vormen bomen altijd een gevaar, vooral bij harde wind of storm. Niemand kan dus een definitief risico uitsluiten. Om deze reden kunnen alle sanitaire ruimtes en andere plaatsen onder overkappingen gebruikt worden voor tijdelijk verblijf bij harde wind/storm.

 

17. ACTIVITEITEN:

Zoals reeds vermeld in punt 10 van het campingreglement, bieden wij activiteiten aan. Een deel hiervan wordt aangeboden door CAMPING BRAUNLAGE zelf, maar ook door derden. De gast aanvaardt dat alle activiteiten, ongeacht of deze betaald of gratis zijn, plaatsvinden voor risico van de betreffende deelnemer en dat er geen aanspraken van welke aard dan ook kunnen ontstaan of ontleend kunnen worden aan CAMPING BRAUNLAGE indien en zolang CAMPING BRAUNLAGE niet schuldig is. CAMPING BRAUNLAGE is alleen aansprakelijk voor materiële schade in geval van grove schuld of opzet. Indien activiteiten door derden worden aangeboden met toestemming van CAMPING BRAUNLAGE, is CAMPING BRAUNLAGE geen contractpartner en dus niet aansprakelijk. Eventuele claims dienen zonder uitzondering rechtstreeks bij de betreffende contractpartner te worden ingediend. CAMPING BRAUNLAGE zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de uitrusting in goede en veilige staat wordt overhandigd of dat deze door de GAST kan worden gebruikt. Soms gaat het om sporten met of contact met levende dieren, en natuurlijk is er altijd een eindrisico bij onvoorziene gebeurtenissen. Bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten aanvaardt de GAST dit risico uitdrukkelijk en vrijwaart CAMPING BRAUNLAGE ter zake. Dit op zijn beurt alleen als CAMPING BRAUNLAGE geen schuld treft in het geval van persoonlijk letsel en geen grove nalatigheid of opzet in het geval van materiële schade en in het algemeen als CAMPING BRAUNLAGE geen contractpartner is voor deze activiteit.

 

18. TAFELS / LIGGERS:

Tafels, stoelen, ligstoelen en dergelijke kunnen op uw eigen kampeerplek worden opgesteld. Ook als de ruimte ernaast of ernaast vrij is, is het niet toegestaan deze zaken daar op te stellen, tenzij de campingdirectie hiermee heeft ingestemd. Als deze spullen daar worden geplaatst, moet er minimaal één persoon op het veld staan zodat alles kan worden opgeruimd als een andere gast de kampeerplek wil oprijden.

 

19. GAZONVERZORGING EN SNEEUWRUIMEN:

Onze campinggasten waarderen onze goed onderhouden kampeerplekken. Permanente verzorging van deze gebieden is zeer tijdrovend en onvermijdelijk. Wij danken u voor uw begrip tijdens deze werkzaamheden (geluid van de grasmaaier of sneeuwruimer) en vragen uw steun en medewerking wanneer wij voor uw tent maaien of sneeuwruimen. Door verschillende mogelijke weersomstandigheden is het soms nodig om tijdens de rustperiodes te maaien of sneeuw te ruimen. Hartelijk dank hiervoor.

Wij wensen u een prettig verblijf bij ons op Camping Braunlage.

bottom of page